مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر تهران
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر تهران
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 10 3 11 24
اخلاق پزشکی 4 0 0 4
ارگونومی 2 0 0 2
اعضای مصنوعی 4 1 0 5
اقتصاد سلامت 10 1 0 11
انفورماتیک پزشکی 4 1 0 5
انگل شناسی پزشکی 12 0 2 14
ایمنی شناسی 11 3 5 19
آمار زیستی 10 0 0 10
آموزش بهداشت 12 3 0 15
آموزش پزشکی 12 0 1 13
باکتری شناسی پزشکی 20 3 2 25
بهداشت باروری 16 6 0 22
بهداشت حرفه ای 8 2 0 10
بهداشت محیط 14 4 5 23
بهداشت و ایمنی مواد غذایی  3 0 0 3
بینایی سنجی 2 1 1 4
بیوشیمی بالینی 12 2 3 17
بیولوژی تولید مثل 9 3 3 15
پرستاری 34 8 2 44
پزشکی مولکولی 6 4 8 18
توکسین های میکروبی  2 0 0 2
حشره شناسی و مبارزه با ناقلین 3 0 0 3
روانشناسی بالینی 15 7 0 22
روانشناسی نظامی 3 0 0 3
زیست پزشکی سامانه ای 3 0 1 4
زیست فناوری پزشکی 21 3 3 27
ژنتیک پزشکی 14 6 0 20
سالمند شناسی 3 1 1 5
سلامت در بلایا 12 3 0 15
سلامت و رفاه اجتماعی  3 1 0 4
سیاست های غذا و تغیه 4 1 0 5
سیاست گذاری سلامت 9 1 1 11
شنوایی شناسی 6 2 0 8
علوم اعصاب 13 2 6 21
علوم تشریح 17 2 0 19
علوم تغذیه 13 6 4 23
علوم سلولی کاربردی 12 3 6 21
علوم و صنایع غذایی 5 3 1 9
فارماکولوژی 5 0 13 18
فیزیک پزشکی 13 0 1 14
فزیوتراپی 16 6 1 23
فیزیولوژی 10 1 1 12
فیزیولوژی ورزشی  2 0 0 2
قارچ شناسی پزشکی 5 2 1 8
کاردرمانی 4 2 1 7
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 6 2 0 8
گفتار درمانی  4 1 0 5
مدیریت اطلاعات سلامت 4 1 0 5
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 35 1 0 36
مشاوره توانبخشی 3 1 0 4
مطالعات اعتیاد 3 0 3 6
مهندسی بافت 13 2 3 18
مهندسی پزشکی بیوالکتریک 7 3 2 12
مهندسی پزشکی رباتیک 2 0 0 2
نانوفناوری پزشکی 13 2 0 15
خون شناسی ازمایشگاهی و علوم انتقال 8 3 0 11
ویروس شناسی پزشکی 11 1 1 13
طب سنتی 15 0 0 15
فارماسیوتیکس 5 1 1 7
شیمی دارویی 3 1 1 5
فارماکوگنوزی 6 1 1 6
سم شناسی 10 0 4 14
داروسازی بالینی 17 2 0 19
کنترل دارو 3 1 0 4
بیوتکنواوژی دارویی 8 0 1 9
داروسازی سنتی 18 2 0 20
اقتصاد و مدیریت دارو 26 2 0 28
نانوفناوری دارویی 3 1 4 8
زیست مواد دارویی 2 1 0 3
داروسازی هسته ای 2 1 0 3
سلامت دهان و دندان پزشکی 6 2 0 8
مواد دندانی 6 2 0 8
خون شناسی 0 0 2 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health