CPR مقدماتی
 
 
CPR مقدماتی
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
13-18
آقای دکتر بنادرخشان
1396/5/24
اول