CPR پیشرفته
 
 
CPR پیشرفته
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
90000
8-14
آقای گلشنی
1396/4/18لغایت1396/4/19
اول