آمار پیشرفته تحلیل مسیر
 
 
آمار پیشرفته تحلیل مسیر
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
40000
8-13
خانم دکتر برومند
1396/2/21
اول
40000
8-13
خانم دکتر برومند
1396/5/19
دوم