انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
آمار پیشرفته تحلیل مسیر
 
 
آمار پیشرفته تحلیل مسیر
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
40000
8-13
خانم دکتر برومند
1395/9/18
اول
40000
8-13
خانم دکتر برومند
1395/11/21
دوم