آموزش به بیمار
 
 
آموزش به بیمار
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
90000
13-18
آقای زندی
1396/2/10 - 11
اول