مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد و نحوه اجرایی کردن آن
 
  آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد و نحوه اجرایی کردن آن  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره
80000

14.30-18

خانم دکتر صفوی بیات

1396/2/16 -17

80000 8.30-12 خانم دکتر صفوی بیات 1396/5/11 - 12