آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد و نحوه اجرایی کردن آن
 
  آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد و نحوه اجرایی کردن آن  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره
80000

14.30-18

خانم دکتر صفوی بیات

1396/2/16 -17

80000 8.30-12 خانم دکتر صفوی بیات 1396/5/11 - 12