انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کنترل عفونتهای بیمارستانی
 
 
کنترل عفونتهای بیمارستانی
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
90000
8-13
آقای زندی
1396/05/18 لغایت 1396/05/19
اول