مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
احتیاطات پرستاری- مامایی در انواع نمونه گیری آزمایشگاهی
 
 
احتیاطات پرستاری- مامایی در انواع نمونه گیری آزمایشگاهی
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
80000
8-15
خانم حسینی و خانم وارطونسیان
1396/02/23 لغایت 1396/02/24
اول