احیا قلبی ریوی نوزادان
 
 
احیا قلبی ریوی نوزادان
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
13-18
آقای بنادرخشان
1396/2/14
اول
50000 8-15 آقای بنادرخشان 1396/5/19 دوم