احیا قلبی ریوی مقدماتیBasic CPR
 
 
احیا قلبی ریوی  مقدماتی Basic CPR
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
13-18
آقای بنادرخشان
1396/5/24
اول