مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
EndNote & Word
 
 
EndNote & Word
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
30000
8-15
خانم دکتر دولتیان
1396/01/26
اول
30000 8-15 خانم دکتر دولتیان 1396/03/03 دوم
30000 8-15 خانم دکتر ایلخانی 1396/02/21 سوم
30000 8-15 خانم دکتر ایلخانی 1396/04/15 چهارم