مهارتهای ارتباطی درمحیطهای پرتنش
 
  مهارتهای ارتباطی درمحیطهای پرتنش  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
8-13
خانم دکتر محتشمی
1396/5/4
اول