انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
مهارتهای ارتباطی درمحیطهای پرتنش
 
  مهارتهای ارتباطی درمحیطهای پرتنش  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
60000
8-13
خانم دکتر محتشمی
1395/04/30 لغایت 1395/04/31
اول