ماساژ درمانی و رفلکسولوژی
 
  ماساژ درمانی و رفلکسولوژی  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
55000
8-15
خانم دکتر ایلخانی
1396/2/28
اول
55000 8-15 خانم دکتر ایلخانی 1396/5/28 دوم