متا آنالیز
 
  متا آنالیز  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
80000
8-15
آقای دکتر قاسمی
آقای دکتر یوسفی
1396/3/24 - 25
اول
80000 8-15 آقای دکتر قاسمی
آقای دکتر یوسفی
1396/5/25 - 26 دوم