مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
معاینات فیزیکی کاربردی بدن
 
 
معاینات فیزیکی کاربردی بدن
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
100000
13-18
آقای کامرانی
1396/2/20لغایت1396/2/21
اول
120000 8-14 خانم دکتر نیکروان 1396/5/17لغایت1396/5/19 دوم