معاینات فیزیکی کاربردی بدن
 
 
معاینات فیزیکی کاربردی بدن
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
100000
13-18
آقای کامرانی
1396/2/20لغایت1396/2/21
اول
120000 8-14 خانم دکتر نیکروان 1396/5/17لغایت1396/5/19 دوم