آشنایی با مدل های ساختاری SEM
 
  آشنایی با مدل های ساختاری SEM  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
80000
8-13
خانم دکتر منصوری
خانم دکتر چای بخش
1396/2/20لغایت1396/2/21
اول
80000 8-13 خانم دکتر منصوری
خانم دکتر چای بخش
1396/2/25لغایت1396/2/26 دوم