مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
آشنایی با مدل های ساختاری SEM
 
  آشنایی با مدل های ساختاری SEM  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
80000
8-13
خانم دکتر منصوری
خانم دکتر چای بخش
1396/2/20لغایت1396/2/21
اول
80000 8-13 خانم دکتر منصوری
خانم دکتر چای بخش
1396/2/25لغایت1396/2/26 دوم