مدیریت اختصاصی برای پرستاران
 
  مدیریت اختصاصی برای پرستاران  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
140000
8-13
خانم نادری و اعضای گروه مدیریت
1396/4/25لغایت1396/4/28
اول