انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
مدیریت اختصاصی برای پرستاران
 
  مدیریت اختصاصی برای پرستاران  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
120000
8-13
خانم دکتر زاغری و اعضای گروه مدیرت
1395/5/19 لغایت 1395/5/21
اول