مدیریت استرس
 
 
مدیریت استرس
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
8-14
خانم دکتر محتشمی
1396/02/28
اول
50000 8-13 آقای بنادرخشان 1396/04/10 دوم