مانیتورینگ همودینامیک
 
  مانیتورینگ همودینامیک  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
13-18
آقای شیری
1396/2/12
اول
50000 8-13 آقای شیری 1396/5/09 دوم