انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
مراقبت از پا با تاکید بر اختلالات عروقی و دیابت
 
  مراقبت از پا با تاکید بر اختلالات عروقی و دیابت  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
80000
8/30-12
خانمها دکتر صفوی بیات- دکتر نادری روش- دکتر بلورچی
1395/9/23 لغایت 1395/9/24
اول
80000
8/30-12
خانمها دکتر صفوی بیات- دکتر نادری روش- دکتر بلورچی
1395/11/27 لغایت 1395/11/28 دوم