مراقبت از پا با تاکید بر اختلالات عروقی و دیابت
 
  مراقبت از پا با تاکید بر اختلالات عروقی و دیابت  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
90000
14/30-18
خانم ها دکتر صفوی بیات - دکتر نادری روش
1396/2/23لغایت1396/2/24
اول
90000
8/30-12
خانم ها دکتر صفوی بیات - دکتر نادری روش
1396/05/28لغایت1396/05/29 دوم