انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
درمان و مراقبت از زخم های بدخیم
 
  درمان و مراقبت از زخم های بدخیم  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
60000
8-15
خانم دکتر ایلخانی و همکاران
1395/5/23
اول