درمان و مراقبت از زخم های بدخیم
 
  درمان و مراقبت از زخم های بدخیم  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
55000
8-15
خانم دکتر ایلخانی و همکاران
1396/04/24
اول
55000 8-15 خانم دکتر ایلخانی و همکاران 1396/10/23 دوم