انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
مراقبتهای پرستاری جراحی قلب باز
 
  مراقبتهای پرستاری جراحی قلب باز  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
500000
8-14
آقای شیری- آقای قهرسرابی-آقای کامرانی
1395/5/3 لغایت 1395/5/6
اول
500000 8-14 آقای شیری- آقای قهرسرابی-آقای کامرانی 1395/5/10 لغایت 1395/5/12 دوم