مراقبتهای پرستاری جراحی قلب باز
 
  مراقبتهای پرستاری جراحی قلب باز  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
500000
8-14
آقای شیری- آقای قهرسرابی-آقای کامرانی
1396/5/2لغایت1396/5/6
اول