مراقبت ها پرستاری در انواع سوختگی از مرحله اورژانس تا نوتوانی
 
  مراقبت های پرستاری در انواع سوختگی از مرحله اورژانس تا نوتوانی  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
80000
8-15
خانم دکتر صفوی بیات
1396/5/18لغایت1396/5/19
اول