انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
مراقبت ها پرستاری در انواع سوختگی از مرحله اورژانس تا نوتوانی
 
  مراقبت های پرستاری در انواع سوختگی از مرحله اورژانس تا نوتوانی  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
80000
8-15
خانم دکتر صفوی بیات
1395/5/10 لغایت 1395/5/11
اول