مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی
 
  مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
8-15
آقای زندی
1396/4/21
اول