آشنایی با نرم افزار مکس کیودا
 
  آشنایی با نرم افزار مکس کیودا  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
40000
8-13
خانم دکتر نکولعل
1396/2/21
اول
40000 8-13 خانم دکتر نکولعل 1396/5/26 دوم