آشنایی با نرم افزار OpenCode
 
  آشنایی با نرم افزار OpenCode
(ابزار آناليز داده های کيفی)
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
40000
8-13
خانم دکتر طاهرخانی
1395/5/6
اول