انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
اداره و نگهداری راه هوایی
 
  اداره و نگهداری راه هوایی  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
70000
8-14
آقای یلداشخان
1395/04/30 لغایت 1395/04/31
اول