اداره و نگهداری راه هوایی
 
  اداره و نگهداری راه هوایی  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
70000
8-14
آقای یلداشخان
1396/05/18لغایت1395/05/19
اول