روش نگارش پروپوزال
 
  روش نگارش پروپوزال  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
40000
8-16
خانم دکتر بلورچی فرد
1396/2/21
اول
40000 8-16 خانم دکتر بلورچی فرد 1396/4/08 دوم
40000 8-16 خانم دکتر دولتیان 1396/3/04 سوم
40000 8-16 خانم دکتر دولتیان 1396/4/21 چهارم