انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
روش نگارش پروپوزال
 
  روش نگارش پروپوزال  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
40000
8-16
خانم دکتر بلورچی فرد
1396/2/21
اول
40000 8-16 خانم دکتر بلورچی فرد 1396/4/08 دوم
40000 8-16 خانم دکتر دولتیان 1396/3/04 سوم
40000 8-16 خانم دکتر دولتیان 1396/4/21 چهارم