انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
نیازهای ایمنی وحفظ تداوم امنیت مددجویان در نظام سلامت
 
  نیازهای ایمنی وحفظ تداوم امنیت مددجویان در نظام سلامت  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
8-13
آقای زندی
1395/5/7
اول