نیازهای ایمنی وحفظ تداوم امنیت مددجویان در نظام سلامت
 
  نیازهای ایمنی وحفظ تداوم امنیت مددجویان در نظام سلامت  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
8-13
آقای زندی
1396/3/4
اول