اورژانسهای انکولوژی برای پرستاران
 
  اورژانسهای انکولوژی برای پرستاران  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
8-13
خانم دکتر ایلخانی و آقای شیری
1396/05/05
اول
50000
8-13
خانم دکتر ایلخانی و آقای شیری
1396/11/04 دوم