اورژانس های روان و اعصاب
 
  اورژانس های روان و اعصاب  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
90000
8-13
خانم محتشمی
1396/5/4لغایت1396/5/5
اول
120000 8-15 خانم پورشیروانی 1396/5/17لغایت1396/5/19 دوم