اورژانس های قلب و عروق و مداخلات
 
 
اورژانس های قلب و عروق
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
90000
13-18
آقای کامرانی
1396/2/23 لغایت 1396/2/24
اول
90000
8-13
آقای کامرانی
1396/5/16 لغایت 1396/5/17 دوم