اورژانس سیستم تنفسی
 
 
اورژانس سیستم تنفسی
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
90000
13-18
آقای شیری
1396/2/30 لغایت 1396/2/31
اول
90000
8-13
آقای شیری
1396/5/03 لغایت 1396/5/04 دوم