اصول تفسیر الکتروکاردیوگرافی
 
 
اصول تفسیر الکتروکاردیوگرافی
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
180000
13-18
آقای کامرانی
1396/2/25 لغایت 1396/2/27
اول
180000
8-14
آقای کامرانی
1396/5/22 لغایت 1396/5/24 دوم