انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
پرستاری از سالمندان در بیمارستان و آسایشگاه
 
  پرستاری از سالمندان در بیمارستان و آسایشگاه  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
80000
8-13
آقای دکتر درویش پور
1396/5/4لغایت1396/5/5
اول