پرستاری از سالمندان در بیمارستان و آسایشگاه
 
  پرستاری از سالمندان در بیمارستان و آسایشگاه  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
80000
8-13
آقای دکتر درویش پور
1396/5/4لغایت1396/5/5
اول