مراقبت پرستاری در بیماران استومی
 
 
مراقبت پرستاری در بیماران استومی
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
80000
8-13
خانم دکتر ایلخانی و خانم عزیزی و خانم دکتر صفوی بیات
1396/5/28لغایت1396/5/29
اول