پرستاری قانونی
 
  پرستاری قانونی  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
70000
8-15

آقایان دکتر کیانی و دکتر سلطانی

خانمها دکتر برهانی و دکتر بزمی

1396/5/24
اول