مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
آمار پیشرفته روایی و پایایی
 
  آمار پیشرفته روایی و پایایی  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
60000
8-16
خانم دکتر طالبی
آقای دکتر قاسمی
1396/2/19
اول
60000 8-16 خانم دکتر طالبی
آقای دکتر قاسمی
1396/5/18 دوم