آمار پیشرفته روایی و پایایی
 
  آمار پیشرفته روایی و پایایی  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
60000
8-16
خانم دکتر طالبی
آقای دکتر قاسمی
1396/2/19
اول
60000 8-16 خانم دکتر طالبی
آقای دکتر قاسمی
1396/5/18 دوم