پیشگیری و مراقبت از زخم بستر
 
  پیشگیری و مراقبت از زخم بستر  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
8-13
خانم دکتر اسماعیلی و خانم دکتر ایلخانی
1396/4/22
اول