پیشگیری، مراقبت، حمایت و کنترل عفونت در بیماری ایدز
 
  پیشگیری، مراقبت، حمایت و کنترل عفونت در بیماری ایدز  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
8-15
خانم دکتر صفوی بیات
1396/5/21
اول