روش تدریس بحث گروهی و سخنرانی
 
 
روش تدریس بحث گروهی و سخنرانی
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
80000
8-14
خانم دکتر نیکروان
1396/5/14 - 15
اول