روش تحقیق کمی
 
 
روش تحقیق کمی
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
80000
8-15
خانم پور شیروانی
1396/5/11-12
اول