شیمی درمانی
 
 
شیمی درمانی
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
140000
8-15
خانم دکتر ایلخانی
1396/5/24لغایت1396/5/26
اول