مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
SPSS سطح دو آنالیز واریانس
 
  سطح دو آنالیز واریانس SPSS  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
40000
8-13
آقای دکتر قاسمی
آقای دکتر یوسفی
1396/2/23
اول
40000 8-13 آقای دکتر قاسمی
آقای دکتر یوسفی
1396/5/04 دوم