استرلیزاسیون و ضد عفونی در اتاق عمل CSSD
 
  استرلیزاسیون و ضد عفونی در اتاق عمل CSSD  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
90000
8-15
آقای حافظی
1396/2/20لغایت1396/2/21
اول
90000 8-15 آقای حافظی 1396/2/18لغایت1396/2/19 دوم