تفسیر سی تی اسکن مغز
 
 
تفسیر سی تی اسکن مغز
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
40000
13-17
آقای گلشنی
1396/3/03
اول
40000 8-12 آقای گلشنی 1396/5/17 دوم