تفسیر گازهای خون شریانی-وریدی ABG & VBG
 
 
تفسیر گازهای خون شریانی-وریدی ABG & VBG
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
13-18
آقای شیری
1396/2/10
اول
50000 8-13 آقای شیری 1396/5/11 دوم