تفسیر گرافی ها
 
  تفسیر گرافی ها  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
8-12
آقای گلشنی
1396/2/20
اول
50000 8-12 آقای گلشنی 1396/5/11 دوم