مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
ترویج تغذیه با شیر مادر
 
 
ترویج تغذیه با شیر مادر
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
55000
8-13
خانم جنتی و همکاران هیئت علمی گروه مامایی
1396/2/21
اول
55000 8-13 خانم جنتی و همکاران هیئت علمی گروه مامایی 1396/5/18 دوم