ترویج تغذیه با شیر مادر
 
 
ترویج تغذیه با شیر مادر
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
55000
8-13
خانم جنتی و همکاران هیئت علمی گروه مامایی
1396/2/21
اول
55000 8-13 خانم جنتی و همکاران هیئت علمی گروه مامایی 1396/5/18 دوم