تغذیه در سرطان
 
  تغذیه در سرطان  
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
50000
8-15
خانم دکتر استکی
1396/3/03
اول
50000 8-15 خانم دکتر استکی 1396/8/25 دوم